منشور اخلاقی آفتاب

کلیه پرسنل شبکه آفتاب آرمان خود را بر پیشتازی به ارائه خدمات فناوری اطلاعات در سطح منطقه دانسته و با کوشش خالصانه ، خود را مکلف به رعایت نکات زیر می دانند :
الف ) رعایت اصول مشتری مداری
ب ) تعهد به وجدان کاری
ج ) پاسخگویی کامل و صحیح به نیاز منطقی مشتریان
د) رعایت انضباط اداری
ه ) آراستگی خود و محیط کار
و ) رعایت اخلاق و برخورد صحیح با همکاران
ز ) حفظ اسرار شرکت و مشتریان

سرور مشهد