مجوزها

 • عضویت در انجمن صنفی کار فرمایان شبکه های اینترنتی
 • پروانه توزیع اینترنت و ISDP در خراسان رضوی
  برای شرکت ارتباطات فراگستر شرق به شماره 107-19-12 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • مجوز ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی و اینترنت (ISP) در خراسان رضوی
  برای شرکت فناوری اطلاعات شرق به شماره 148-19-11 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • مجوز ارائه خدمات تلفن اینترنتی (VOIP) برای شرکت فناوری اطلاعات شرق به شماره 750/209/93809
 • عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای
 • عضویت در شورای عالی انفورماتیک
 • عضویت در اتحادیه خدمات کامپیوتری

سرور مشهد