پیش شماره های فعال

مرکز مخابراتی پیش شماره
15 خرداد ۵٠١ - ۵٠٢ - ۵٠٩
امام ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۹
امت ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹
آزادگان ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳
آزادی ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ٢٢٨ - ٢٢٩
استقلال ٨۶٣ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ٨٩٠ - ٨٩١ - ٨٩٢ - ٨٩٣ - ٨٩۴
انقلاب ۸۴٠ - ۸۴۱ - ۸۴٢ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶
پیروزی ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹
خاتم الانبیاء ۶۵۱ - ۶۵۴ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۹۰ - ۶۹۱
رسالت ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳
شهرک صنعتی توس ۵۴١
صابری ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ٧۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸
طلاب ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧۳ - ٢٧۴ - ٢٧۵ - ٢٧۶
عدالت ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸
فدائیان ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴
فرشچی ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹
قدس ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۹
کوثر ٨٨١ - ٨٨٢ - ٨٨۳ - ٨٨۴
گل شهر ( پنج تن ) ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ٢١۵ - ٢١٧ - ٢١٩
مطهری ۷۱۱ - ٧١٢ - ۷۲۱ - ۷٢٣ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹
نبوت ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴
امیر المومنین ٧۵١ - ۷۵۲ - ۷۵٣

سرور مشهد