تعرفه سرویس ADSL2+ در مشهد 1396

 

سرویس

مدت

حجم منصفانه 

شبانه رایگان

قیمت(ریال)

 

 

1Mb

یک ماهه

20G - 60G

-

200/000

سه ماهه

60G - 180G

-

600/000

 

 

2Mb

یک ماهه

32G - 96G

-

250/000

سه ماهه

96G - 288G

-

750/000

یکساله

384G - 1152G

-

2/700/000

 

 

3Mb

یک ماهه

45G - 135G

-

350/000

سه ماهه

135G - 405G

-

1/050/000

شش ماهه

270G - 810G

-

1/995/000

یکساله

540G - 1620G

-

3/780/000

 

 

 

4Mb

یک ماهه

 4G خارجی-داخلی نامحدود

-

200/000

یک ماهه

80G - 240G

 دارد

380/000

سه ماهه

240G - 720G

دارد

1/140/000

شش ماهه

480G - 1440G

دارد

2/280/000

یکساله

960G - 2880G

دارد

4/320/000

 

8Mb

یک ماهه

200G - 600G

دارد

425/000

سه ماهه

600G - 1800G

دارد

1/275/000

یکساله

3500G - 10500G

دارد

5/100/000

 

 

16Mb

یک ماهه

1000G - 3000G

دارد

800/000

سه ماهه

3000G - 9000G

دارد

2/400/000

یکساله

12000G - 36000G

-

8/640/000


سرویس ویژه مشترکین جدید:

 

2 Mb

شش ماهه

222G - 666G

780/000 ريال

ویژه مشترکین جدید

1 Mb

شش ماهه

1000G - 3000G

1/000/000ريال

ویژه مشترکین جدید

8Mb

شش ماهه

1500G - 4500G

2/550/000 ريال

ویژه مشترکین جدید و تمدید- شبانه رایگانهزینه خدمات :

مودم و خدمات

قیمت(ریال)

نصب و راه اندازي

150/000

هزینه مخابرات(رانژه و تخلیه)

120/000

مودم  بی سیم 4 پورت

900/000

مودم  بی سیم تک پورت

000/700


اضافی : هزینه ترافیک  

1 Gig

5 Gig

10 Gig

20 Gig

50 Gig

100 Gig

20/000ريال

100/000ريال

200/000ريال

400/000ريال

890/000 ريال

1/600/000ريال
vبر اساس دستورالعمل 17/02/1387 هیئت وزیران 9% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل اضافه می گردد .

vسرویس شبانه نامحدود از ساعت 2 الی 8 صبح فعال می باشد.

vجهت دریافت سرویس شبانه نامحدود بر روی هر یک از سرویس های منتخب فوق ماهیانه مبلغ 70/000 ریال به هزینه سرویس

           اضافه می گردد.  

سرور مشهد