تعرفه های اینترنت پر سرعت بیسیم

تعرفه های اینترنت پر سرعت بیسیم

ویژه مجتمع تک


نام سرویسمدت (ماه)ترافيکهزينه(ریال)خرید آنلاین
AFT-1M-1G یک ماهه
1GB 50,000 خرید
AFT-1M-3G یک ماهه 3GB 120,000 خرید
AFT-3M-6G سه ماهه 6GB 230,000 خرید
AFT-3M-15G سه ماهه 15GB 520,000 خرید
AFT-6M-12G شش ماهه 12GB 410,000 خرید
AFT-6M-30G شش ماهه 30GB 990,000 خرید
AFT-12M-24G یکساله 24GB 750,000 خرید
AFT-12M-60G یکساله 60GB 1,800,000 خرید

هزینه گیگ اضافه
ترافیک اضافههزينه(ریال)
1GB 38,000
5GB 170,000
10GB 320,000
در صورت اتمام دوره اشتراک از نظر زمانی "مانده ترافیک"قابل انتقال به دوره اشتراک بعدی نمی باشد
در صورت فسخ قرارداد از سوی مشترک، هزینه پایه ماهیانه آن دوره اشراک از مشترک اخذ می گردد.

سرور مشهد