تغییر تعرفه مکالمات تلفن بین الملل

تعرفه مکالمات تلفن خارج کشور تغییر نموده است. جهت اطلاع از جزئیات نرخ مکالمات می توانید به پشتیبانی آفتاب با شماره 7026 تماس حاصل نمایید.

سرور مشهد