مشهد و تهران

شما می توانید از کارت خود همزمان در تهران و مشهد استفاده کنید. این امکان برای هر 2 سرویس اینترنت و تلفن خارج از کشور فعال می باشد. برای این منظور با پشتیبانی تماس بگیرید.

سرور مشهد