شماره های مورد نیاز

تلفن های اتصال به شبکه 
  7637101 – 9716007 – 9717000
تلفن های پشتیبانی 
  7026 – 7637100
تلفن تحویل رایگان
  6055183

سرور مشهد