شماره های ضروری

پشتیبانی ADSL
37632907 - 37026
پشتیبانی Dialup
37637100 - 37026
شماره هوشمند
9095119101 - 9095119100
اتصال به شبکه اینترنت
37637101 - 9717000
اتصال به شبکه تلفن
37639550 - 9717006
تحویل رایگان
36055183

سرور مشهد