تعرفه سرویس ADSL2+ در مشهد 1396


سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه یکساله
گیگمبلغ(ریال)گیگمبلغ(ریال)گیگمبلغ(ریال)گیگمبلغ(ریال)
512Kb

5G 

10G

174,000

284,000

20G

30G

544,000 

724,000

40G

60G 

994,000

1,294,000

90G

120G

1,984,000

2,434,000

1Mb Up to 4Mb

4G

5G

10G

172,000

194,000

304,000

10G

 20G

30G

472,000

604,000

784,000

40G

60G

1,114,000

1,414,000

90G

120G

2,224,000

2,674,000

2Mb Up to 8Mb

2G

5G

10G

140,000

214,000

324,000

20G

30G

664,000

844,000

40G

60G

1,234,000

1,534,000

90G

120G

2,464,000

2,914,000

8Mb Up to 16Mb

2G

5G

10G

240,000

314,000

424,000

4G

6G

20G

30G

652,000

696,000

964,000

1,144,000

5G

10G

40G

60G

1,214,000

1,324,000

1,834,000

2,134,000

10G

20G

90G

120G

2,404,000

2,584,000

3,664,000

4,114,000

سرویس های ویژه مشترکین جدید 

نام سرویسحجممدتقیمت(ریال) **توضیحات
جشنواره 1 150G 24 ماهه 1.874.400 سرعت تا 16Mb- ویژه مشترکین جدید
جشنواره 2 60G 36 ماهه 1.080.000 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
جشنواره 3 24G 24 ماهه 432.000 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
جشنواره 4 24G 6 ماهه 235.000 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
جشنواره 5 60G 12 ماهه 848.400 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
جشنواره 6 100G 12 ماهه 1.208.400 سرعت تا 16Mb - ویژه مشترکین جدید
جشنواره 7 20G 1 ماهه 299.800 سرعت تا 16MB - سرویس ویژه تمدید
جشنواره 8 90G 3 ماهه 956.400 سرعت تا 16Mb - سرویس ویژه تمدید
جشنواره 9 180G 6 ماهه 1.820.400 سرعت تا 16MB - سرویس ویژه تمدید
** قیمت های این جدول با احتساب هزینه های جانبی (9 درصد مالیات ارزش افزوده + هزینه رانژه مخابراتی) می باشد.

هزینه ترافیک اضافی

0.5Gig1Gig5Gig10Gig20Gig50Gig100Gig
15,000 ریال 30,000 ریال 134,000 ریال 244,000 ریال 424,000 ریال 904,000 ریال 1,654,000 ريال

سرویس های نامحدود

سرعتحجممدتقیمت(ریال)توضیحات
128kbps نامحدود یکماهه 255,046 12G اول با سرعت 1024kbps و بعد از آن 128kbps
256kbps نامحدود یکماهه 337,202 18G اول با سرعت 1536kbps و بعد از آن 256kbps
512kbps نامحدود یکماهه 794,000 40G اول با سرعت 3072kbps و بعد از آن 512kbps
1024kbps نامحدود یکماهه 1,998,165 135G اول با سرعت 4069kbps و بعد از آن 1024kbps
2048kbps نامحدود یکماهه 3,659,633 270G اول با سرعت 4069kbps و بعد از آن 2048kbps
  • بر اساس دستور العمل ۱۳۸۷/۲/۱۷ هیئت وزیران ۹% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل اضافه می گردد.
  • سرویس شبانه رایگان  از ساعت 1 الی 8 صبح فعال می باشد.
  • جهت دریافت سرویس شبانه بر روی هر یک از سرویس های فوق ماهیانه مبلغ 70.000 ریال به هزینه سرویس اضافه می گردد.

هزینه خدمات

نصب و راه اندازي 150,000 ريال
هزینه مخابرات (رانژه و تخلیه) 50,000 ريال
مودم کابلی 350,000 ريال
مودم بی سیم چهار پورت 900,000 ريال
مودم بی سیم تک پورت 700,000 ریال

سرور مشهد