تعرفه سرویس ADSL2+ در مشهد 1396

سرویس

مدت

حجم منصفانه

قیمت(ریال)

1Mb

یک ماهه

15G - 45G

200/000

1Mb Up to 16Mb  *

یک ماهه

4Gخارجی-داخلی نامحدود

160/000

 

2Mb

یک ماهه

25G - 75G

250/000

سه ماهه

 75G - 225G

712/500

 

3Mb Up to 6Mb

یک ماهه

35G - 105G 

350/000

سه ماهه

105G - 315G 

997/500

 

4Mb Up to 16Mb

یک ماهه

50G - 150G 

400/000

سه ماهه

 150G - 450G

1/140/000

 

8Mb Up to 24Mb

یک ماهه

75G - 225G 

  500/000

سه ماهه

 225G - 675G

1/425/000

 

16Mb Up to 24Mb

 

یک ماهه

150G - 450G 

800/000

سه ماهه

350G - 450G 

2/280/000


سرویس ویژه مشترکین جدید:

 512 Up to 16Mb

شش ماهه

150G - 450G 

600/000ريالهزینه خدمات :

مودم و خدمات

قیمت(ریال)

نصب و راه اندازي

150/000

هزینه مخابرات(رانژه و تخلیه)

120/000

مودم  بی سیم 4 پورت

900/000

مودم  بی سیم تک پورت

000/700


اضافی : هزینه ترافیک  

1 Gig

5 Gig

10 Gig

20 Gig

20/000ريال

100/000ريال

200/000ريال

400/000ريال
vبر اساس دستورالعمل 17/02/1387 هیئت وزیران 9% مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل اضافه می گردد .

vسرویس شبانه نامحدود از ساعت 2 الی 8 صبح فعال می باشد.

vجهت دریافت سرویس شبانه نامحدود بر روی هر یک از سرویس های منتخب فوق ماهیانه مبلغ 70/000 ریال به هزینه سرویس

           اضافه می گردد.  

سرور مشهد