سرویس caller ID

برای استفاده از سرویس كالرآیدی می توانید با انجام عملیات زیر در تماس های خود دیگر نیازی به وارد كردن پین كد و يا شماره كارت نداشته باشید و مستقیماً پس از شماره گیری تلفن اتصال به شبكه و شنیدن پیام اپراتور تنها تلفن خارج از كشور خود را شماره گیری كنید.

ترتیب مراحل انجام كار به شرح زیر است:

  1. شماره اتصال به شبكه (9717006) را شماره گيری كنيد.
  2. پس از شنیدن پیغام اپراتور شماره كارت يا پین خود را وارد كنید.
  3. به جای وارد كردن شماره مقصد خود كه اپراتور آن را درخواست كرده است كافی است كد #201 را وارد كنید.
  4. تماس خود را قطع كنید و سپس دوباره تلفن اتصال به شبكه را شماره گیری كنید.

توضیح: برای غیر فعال كردن سرویس فوق تمامی مراحل بالا را انجام دهید، فقط به جای كد #201 ، #202 را وارد کنید.

سرور مشهد